Utwórz fakturę

PPC TEAM plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy PPC TEAM plus
PIN 35700262
TIN 2020311260
Numer VAT SK2020311260
Data utworzenia 07 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PPC TEAM plus
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 565 900 €
Zysk 54 239 €
Kapitał 6 395 077 €
Kapitał własny 896 984 €
Dane kontaktowe
E-mail ppcteam@ppcteam.sk
Telefon(y) 0262247834, 0262317577, 0262319447, 0262413207, 0262413240, 0262414321, 0262414322, 0262521531, 0262
Nr(y) faksu 0262247834
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,001,584
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,010,745
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,856
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,856
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,999,889
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,728,659
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,641,307
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 609,035
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 20,888
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,995
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,373,477
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 249,159
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 8,767
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,115,551
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 545,889
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 422,571
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 422,571
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,205
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 113,113
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,629
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,162
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,467
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,844
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 10
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,834
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,001,584
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 951,223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 232,357
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 232,357
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,236
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,236
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 641,391
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 641,391
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,239
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,917,053
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,181,577
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,479
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,085,737
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 81,361
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 210,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,164,410
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 237,580
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,580
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 226,961
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 36,754
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,542
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 406,815
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,758
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,555
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 37,555
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 140,767
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,182,744
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 133,308
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,848
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 122,195
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,265
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,548,478
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,565,900
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,361,540
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,926,960
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -18,281
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 278,258
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,423
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,391,281
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,744,603
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,364,920
D. Usług (účtová grupa 51) 767,149
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 920,813
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 667,388
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 233,938
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,487
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,702
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 268,574
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 268,574
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 239,477
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,543
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 174,619
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,393,547
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93,867
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 81,236
2. Pozostałe koszty (562A) 81,236
O. Walutowe straty (563) 551
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,080
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93,855
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 80,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,525
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,930
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,595
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 54,239
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016