Utwórz fakturę

TECHNOPOL SERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TECHNOPOL SERVIS
PIN 35700840
TIN 2020327474
Numer VAT SK2020327474
Data utworzenia 16 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TECHNOPOL SERVIS
Hurbanovo námestie 7
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 484 102 €
Zysk -241 359 €
Kapitał 9 009 141 €
Kapitał własny 8 373 272 €
Dane kontaktowe
E-mail liviano@technopol.sk
Telefon(y) 0268286688, 0268286111
Date of updating data: 15.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,948,520
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,190,756
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 31,115
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 31,115
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,320,984
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,253,148
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,875,958
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 40,157
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 147,493
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 4,228
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 838,657
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 193,657
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 645,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,795
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 48,842
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48,842
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 243,104
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,113
8. Podatek odroczony należności (481A) 239,991
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 681,836
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 597,277
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,977
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,300
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 19,937
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64,622
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 747,013
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 62,530
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 684,483
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 36,969
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,224
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 28,745
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,948,520
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,175,223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,174,210
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,174,210
A.II. Składki (412) 5,635,989
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 266
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 154,312
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 154,312
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 10,489
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 10,489
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 441,316
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 441,316
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -241,359
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 522,920
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,333
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,849
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,484
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 279,465
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 167,427
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,705
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 37,222
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,371
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,184
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 126,853
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,659
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 97,194
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,269
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 101,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 250,377
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 14,404
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 235,973
Date of updating data: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,081,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,484,102
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,081,565
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 18,015
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 236,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,522
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,489,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 801,109
D. Usług (účtová grupa 51) 1,179,082
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 794,113
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 582,247
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 189,641
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,225
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 64,094
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 246,041
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 340,568
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -94,527
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 225,259
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,071
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157,023
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,690
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,119,389
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,637
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,813
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,813
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,824
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 174,944
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 51,529
2. Pozostałe koszty (562A) 51,529
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123,414
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169,307
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -174,997
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 66,362
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,978
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 63,384
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -241,359
Date of updating data: 15.12.2016
Date of updating data: 15.12.2016