Utwórz fakturę

Slovnaft Retail - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovnaft Retail
Stan Zniszczono
PIN 35700912
TIN 2020311381
Numer VAT SK2020311381
Data utworzenia 16 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovnaft Retail
Vlčie hrdlo 1
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 169 227 261 €
Zysk 1 276 126 €
Kapitał 45 506 757 €
Kapitał własny 25 017 547 €
Dane kontaktowe
E-mail info@agip.sk
Telefon(y) 0434285932, 0434285935, 0434285936, 0434304992, 0434304993, 0250700411, 05020331150203311, 050250203
Nr(y) faksu 0250700460
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,799,606
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 28,293,522
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 294,292
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 294,292
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,999,230
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,756,809
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,249,303
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,993,118
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,465,487
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,535,903
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 27,833
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,508,070
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,306,729
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 47,653
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,653
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,150
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,248,926
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,789,068
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,776,104
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,776,104
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,964
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,833,787
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,828,583
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40,597
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,371
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 36,653
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,573
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,799,606
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,293,673
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,845,251
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,845,251
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 10,812,414
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 796,091
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 796,091
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,436,209
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,782,036
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,218,245
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,276,126
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,504,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 408,755
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,731
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,731
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 404,792
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,232
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 514,967
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 514,967
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,324,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,509,520
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,509,520
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,003,111
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 73,538
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,184
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 659,889
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 256,309
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 256,309
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,749
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,749
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 159,819,036
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 169,227,261
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 157,704,457
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,114,579
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,552
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,390,673
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 167,310,156
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 147,371,248
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 962,022
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 32,462
D. Usług (účtová grupa 51) 5,132,953
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,978,531
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,441,158
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 503,793
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,580
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 63,157
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,463,553
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,434,527
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 29,026
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 18,370
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,248
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,284,612
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,917,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,320,351
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,664
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,661
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,661
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 245,422
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 100,898
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 92,439
2. Pozostałe koszty (562A) 8,459
O. Walutowe straty (563) 106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 144,418
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -242,758
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,674,347
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 398,221
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 111,194
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 287,027
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,276,126
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016
 • PIN :35700912 TIN: 2020311381 Numer VAT: SK2020311381
 • Zarejestrowana siedziba: Slovnaft Retail, Vlčie hrdlo 1, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 październik 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   17.10.2015Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   05.08.2015Nové obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   16.10.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným