Utwórz fakturę

CDicon - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Nazwa firmy CDicon
PIN 35701030
TIN 2020327386
Numer VAT SK2020327386
Data utworzenia 18 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CDicon
Tatranská 38
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 375 €
Zysk 3 785 €
Kapitał 3 240 €
Kapitał własny -4 346 €
Dane kontaktowe
E-mail kontakt@ec-sk.sk
Telefon(y) 0212555212555, 0221292129, 0244450832
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 510
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 510
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 510
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,484
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,018
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,018
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,018
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,466
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,511
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 955
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,400
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,400
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,394
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,929
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,901
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,918
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,817
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -30,735
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,785
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 222
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 222
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,000
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,902
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,902
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 56
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,020
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,022
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 101
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 101
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,359
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,375
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,359
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,487
D. Usług (účtová grupa 51) 11,280
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 150
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 57
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 57
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,888
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,079
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 143
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 143
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -143
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,745
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,785
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016