Utwórz fakturę

Danubia Holding - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Danubia Holding
PIN 35701081
TIN 2020311392
Numer VAT SK2020311392
Data utworzenia 21 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Danubia Holding
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 505 827 €
Zysk -685 087 €
Kapitał 15 869 009 €
Kapitał własny 9 031 196 €
Dane kontaktowe
E-mail machacova@danubia.sk
Telefon(y) 0915570600
Telefon(y) kom. 0915570600
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,959,966
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,790,372
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,631,618
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 5,631,618
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 525,411
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 522,272
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,139
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,633,343
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,203,343
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 430,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 949,508
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 928,259
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 175,730
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,598
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,132
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 704,478
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 9,461
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,361
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 32,229
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,249
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,034
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,215
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 220,086
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 86
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 220,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,959,966
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,346,109
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,613,966
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,613,966
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 0
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Składki (412) 0
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 0
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 694,166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 694,166
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 966,852
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 966,852
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,756,212
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,756,212
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685,087
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,613,857
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,919
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,919
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,602,331
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 495,627
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,329
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,298
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,038,832
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,945,570
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,022
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,762
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,563
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,955
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,607
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,607
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 505,827
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,258
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 429,069
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,300,663
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 118,344
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,086
D. Usług (účtová grupa 51) 262,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 212,524
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,848
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,180
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,496
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,420
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 938,956
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 938,956
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 0
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,153
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -279,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,040
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -794,836
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 103,495
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278,192
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 219,241
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 219,241
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 58,901
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 58,892
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 166,204
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
L. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 165,861
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 165,861
2. Pozostałe koszty (562A) 0
O. Walutowe straty (563) 0
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 0
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 343
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 111,988
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -682,848
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,239
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -642
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -685,087
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015