Utwórz fakturę

LUKA & BRAMER GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LUKA & BRAMER GROUP
PIN 35701137
TIN 2020906206
Numer VAT SK2020906206
Data utworzenia 22 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba LUKA & BRAMER GROUP
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 286 426 €
Zysk 534 436 €
Kapitał 40 974 148 €
Kapitał własny 2 482 599 €
Dane kontaktowe
E-mail lbg@lbg.sk
Telefon(y) 0220904555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,104,989
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,815,945
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 124,103
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 124,103
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 9,691,842
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 9,412,905
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 251,320
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 17,597
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 10,020
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,211,253
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,207,091
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,392,753
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,392,753
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 27,705,456
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,542
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 66,340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,162
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,009
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 153
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 77,791
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 77,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104,989
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,017,035
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,659,700
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,659,700
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 74,686
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 192,869
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 192,869
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 555,344
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,882,149
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,326,805
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 534,436
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,087,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,759,201
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 15,752,006
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,909
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,286
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,821,283
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 184,678
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,678
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,229,489
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,107
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 734
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,162
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,358,113
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,633
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,633
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 499,837
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 286,426
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 286,426
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41,872
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 244,554
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,107
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,096
D. Usług (účtová grupa 51) 712,363
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,277
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,603
4. Koszty społeczne (527, 528) 352
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 338
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,396
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,396
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,682
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -498,681
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -720,587
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,261,701
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,261,701
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,261,701
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76,427
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 26,061
2. Pozostałe koszty (562A) 26,061
O. Walutowe straty (563) 44,345
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,021
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,185,274
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 686,593
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 152,157
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 152,157
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 534,436
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015