Utwórz fakturę

EQUIS INVEST CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EQUIS INVEST CONSULTING
PIN 35701285
TIN 2020340905
Numer VAT SK2020340905
Data utworzenia 24 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EQUIS INVEST CONSULTING
Ulica 29.
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 443 518 €
Zysk 137 097 €
Kapitał 675 926 €
Kapitał własny -112 607 €
Dane kontaktowe
E-mail equisinvest@equisinvest.sk
witryna internetowa http://equisinvest.sk
Telefon(y) +421252963015, +421252963016
Telefon(y) kom. +421910830162
Nr(y) faksu 0252963016
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,541,330
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,052,199
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,051,449
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 200,091
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 592,393
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 108,013
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 150,836
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 750
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 488,781
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 28,036
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 28,036
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,362
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,610
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,610
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,948
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 19,415
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 19,415
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 372,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,870
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 323,098
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 350
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 350
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,541,330
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,405
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 232,357
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 232,357
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,164
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 4,164
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 -85
2. Inne fundusze (427, 42X) -85
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -349,128
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,381
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -363,509
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,097
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,282,662
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,892
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,892
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,280,770
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 146,218
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,218
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -305
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 209
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,492
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,448
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,113,708
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 234,263
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 234,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 408,119
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 443,518
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 408,118
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,017
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,195
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,983
D. Usług (účtová grupa 51) 81,409
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,527
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 35,791
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,678
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,058
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,392
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 95,494
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 95,494
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,544
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 473
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 147,501
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 272,531
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 34
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,435
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 196
2. Pozostałe koszty (562A) 196
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,239
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 137,100
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 137,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015