Utwórz fakturę

A 7 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A 7
PIN 35701650
TIN 2020340949
Numer VAT SK2020340949
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A 7
Nám. Ľ. Štúra 2
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 137 001 €
Zysk 48 368 €
Kapitał 1 038 148 €
Kapitał własny 985 383 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252966201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 757,351
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 -4
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) -4
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -4
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 757,355
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 718,813
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 716,962
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 716,962
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,851
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,542
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,466
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 757,351
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 741,130
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 232,357
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 232,357
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 23,235
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 23,235
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 437,170
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 470,380
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,210
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,368
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,221
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,129
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,129
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 15,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,886
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,886
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 326
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,880
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 137,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 137,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,795
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,911
D. Usług (účtová grupa 51) 36,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,368
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,319
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,576
4. Koszty społeczne (527, 528) 473
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 551
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,306
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,306
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 62,206
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 86,435
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,009
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 619
2. Pozostałe koszty (562A) 619
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,390
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,008
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 60,198
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,830
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,830
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 48,368
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015