Utwórz fakturę

BALEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy BALEN
PIN 35701706
TIN 2020311568
Numer VAT SK2020311568
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BALEN
Železničiarska 13
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 112 147 €
Zysk -9 815 €
Kapitał 1 692 178 €
Kapitał własny -506 667 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252444771, 0252444772, 0252444778, 0252444779, 0252444780
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,690,140
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 849,538
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,585
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 25,585
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 823,953
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 51,521
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 397,116
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 375,316
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 833,231
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 813,170
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,488
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 792,682
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,061
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 236
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,825
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,371
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 950
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 6,421
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,690,140
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -516,482
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -513,970
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 146,674
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -660,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,815
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,206,622
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,433,154
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 32,406
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,490,189
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -89,441
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 291,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 416,883
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 393,534
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 393,534
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 18,300
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,549
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,500
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 65,085
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 112,145
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 112,147
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 112,147
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,842
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,375
D. Usług (účtová grupa 51) 27,960
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,451
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,985
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,985
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,071
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 51,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 67,812
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61,120
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,394
2. Pozostałe koszty (562A) 12,394
O. Walutowe straty (563) 44,655
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,071
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61,120
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -9,815
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,815
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015