Utwórz fakturę

Capital Industrial - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Capital Industrial
PIN 35701790
TIN 2021452642
Numer VAT SK2021452642
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 492 175 €
Zysk -46 793 €
Kapitał 48 846 557 €
Kapitał własny 2 522 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232151264
Telefon(y) kom. 0905631820
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,426,476
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,349,392
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,832
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 14,832
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 718,449
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 143,944
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 420,404
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 146,701
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,400
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,616,111
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,616,111
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,077,084
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 36,518
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 36,518
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,986,538
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,442,126
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,442,126
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,936
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,537,476
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 54,028
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,578
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,426,476
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,468,170
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,625,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,625,320
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -52,375
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -52,375
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,057,982
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,057,982
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,793
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,958,306
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 620
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 620
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 232,100
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,425,223
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 278,477
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,477
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,146,746
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,200
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,299,163
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,058,080
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,492,175
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 648,847
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,409,233
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,434,095
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,138,853
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,842
D. Usług (účtová grupa 51) 283,394
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,217
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,494
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,992
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 115,557
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 115,557
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,291,375
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,410,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 353,322
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 360,611
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,325,549
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 13,044,154
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 279,571
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 279,571
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,824
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,721,985
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 12,386,514
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,316,110
2. Pozostałe koszty (562A) 1,316,110
O. Walutowe straty (563) 11,742
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,619
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -396,436
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -43,114
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,679
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -46,793
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015