Utwórz fakturę

Capital Industrial - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Capital Industrial
PIN 35701790
TIN 2021452642
Numer VAT SK2021452642
Data utworzenia 30 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 382 931 €
Zysk -199 062 €
Kapitał 48 846 557 €
Kapitał własny 2 522 786 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232151264
Telefon(y) kom. 0905631820
Date of updating data: 09.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,035,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,756,400
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,756,400
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,756,400
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 279,008
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 132,408
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,408
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 128,617
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,184
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 116
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,068
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,035,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,362,331
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,625,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,625,320
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 40,848
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 40,848
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,104,775
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,104,775
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -199,062
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,673,077
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 619
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 619
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,672,458
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,261
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,466
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,663,731
Date of updating data: 09.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,336,771
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,382,931
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 495,978
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 82,793
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 758,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,160
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,459,107
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 490,451
D. Usług (účtová grupa 51) 63,138
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 483
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 763,881
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 33,707
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,447
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -76,176
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,182
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,009,361
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1,000,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,855
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,855
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 506
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,129,367
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 945,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 123,282
2. Pozostałe koszty (562A) 123,282
O. Walutowe straty (563) 60,780
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 305
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -120,006
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -196,182
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -199,062
Date of updating data: 09.11.2016
Date of updating data: 09.11.2016