Utwórz fakturę

Zberné suroviny - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy Zberné suroviny
PIN 35701986
TIN 2020327463
Numer VAT SK2020327463
Data utworzenia 31 październik 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Zberné suroviny
Kragujevská 3
01001
Žilina
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 081 899 €
Zysk -560 404 €
Kapitał 52 319 471 €
Kapitał własny 17 697 593 €
Dane kontaktowe
E-mail zsza@zsza.sk
Telefon(y) 0415640508, 0415658211
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,132,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,956,195
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,361
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,361
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,954,834
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 9,053,981
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,588,652
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,310,388
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,813
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,159,422
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 957,438
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 51,809
4. Zwierzęta (124) - /195/ 624
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 904,320
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 685
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,650
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,650
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,832,184
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,743,103
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,103
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 89,081
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 361,150
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,785
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 334,365
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,540
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,229
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 311
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,132,157
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,765,224
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,800,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,800,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,176,840
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 391,780
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 391,780
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,042,992
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,042,992
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560,404
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,363,116
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 377,787
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,409
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 375,378
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 16,762
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 16,762
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,760,139
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,932,776
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,462
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,537,314
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,847,896
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 400,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,185
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68,129
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139,408
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,310,745
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,139,328
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,242
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,134,086
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,100
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,817
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,817
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,067,689
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,081,899
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,874,240
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 193,449
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -47
V. Aktywacji (účtová grupa 62) -41,665
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 789,410
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266,512
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,550,666
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,725,066
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 603,890
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -170,307
D. Usług (účtová grupa 51) 1,134,931
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,873,756
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,295,895
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 469,530
4. Koszty społeczne (527, 528) 108,331
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 179,458
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 725,674
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,049,815
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -324,141
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 362,452
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -8,476
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,222
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -468,767
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,732,397
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,312
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,312
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 110,271
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 98,868
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 47,252
2. Pozostałe koszty (562A) 51,616
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,385
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -89,954
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -558,721
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,683
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,683
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -560,404
Date of updating data: 21.11.2016