Utwórz fakturę

M a H Nitra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy M a H Nitra
PIN 35702451
TIN 2020341026
Numer VAT SK2020341026
Data utworzenia 08 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M a H Nitra
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 693 924 €
Zysk 20 931 €
Kapitał 1 373 088 €
Kapitał własny 563 628 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0376516412, 0376516413, 0376516414, 0376516415
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,609,743
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 906,640
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 756,640
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 534,576
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 222,064
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 150,000
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 150,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 703,103
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 502,694
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 146,230
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,068
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 352,396
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 185,383
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 135,161
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,831
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,330
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,579
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 47,643
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,026
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,486
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,540
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,609,743
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,624
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 575,389
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 575,389
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,931
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,315
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 94,076
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 316
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 93,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 484,669
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 406,590
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 392,929
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,183
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,615
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,860
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,421
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,887
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,887
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 402,683
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 20,804
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 15,609
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,195
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,655,664
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,693,924
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,859,007
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 151,867
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,460
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 644,790
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,720
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,649,867
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,710,904
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 79,406
D. Usług (účtová grupa 51) 116,365
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 195,445
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 140,315
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,317
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,813
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,948
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 76,791
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 76,791
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 451,138
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,870
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 44,057
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 101,739
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,019
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 12,537
2. Pozostałe koszty (562A) 12,537
O. Walutowe straty (563) 41
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,441
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,018
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,108
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,228
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 20,931
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016