Utwórz fakturę

FINBUILD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy FINBUILD
PIN 35702516
TIN 2020249319
Numer VAT SK2020249319
Data utworzenia 11 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINBUILD
Astrová 3
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 969 838 €
Zysk 11 062 €
Kapitał 1 513 139 €
Kapitał własny 944 976 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243428909, +421254435741
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,468,908
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 756,589
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 612,309
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 553,604
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 53,954
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,751
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 144,280
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 144,280
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 709,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,300
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 19,300
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 638,543
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 638,543
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,591
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,591
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,625
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,471
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,154
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,260
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,260
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,468,908
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,105,782
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 93,802
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 93,802
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 967,718
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 987,481
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,763
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,062
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,126
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 226,152
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 864
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 195,851
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 29,437
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 131,526
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 102,793
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,793
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,582
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,134
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,615
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,402
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,864
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,864
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 3,584
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 954,517
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 969,838
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 895,451
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,066
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 9,441
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,880
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 955,742
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 371,325
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 92,695
D. Usług (účtová grupa 51) 219,094
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 226,001
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 162,531
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 52,857
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,613
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,631
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,687
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,687
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,309
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 280,844
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,556
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,810
2. Pozostałe koszty (562A) 1,810
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,746
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,421
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,675
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -387
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,267
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,062
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016