Utwórz fakturę

M a H Trenčín - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy M a H Trenčín
PIN 35702656
TIN 2020906327
Numer VAT SK2020906327
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M a H Trenčín
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 675 602 €
Zysk 35 831 €
Kapitał 1 349 982 €
Kapitał własny 71 371 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0326400612, 0326400614, 0326524820, 0326582237, 0326582735, 0326583832, 0326587761, 0268208427, 0268
Nr(y) faksu 0268208450
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,406,164
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 851,623
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 516
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 516
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 851,107
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 171,596
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 521,297
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 158,214
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 554,492
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 434,436
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 118,799
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 1,128
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 314,509
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 55,732
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,732
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,413
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,583
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,328
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,830
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45,498
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 49
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,406,164
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,677
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 170,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,542
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,542
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,831
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,143,094
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,160
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,712
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 10,448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 470,137
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 391,489
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,974
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,515
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,241
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,973
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,357
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,435
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,775
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,660
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 546,362
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 100,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 27,393
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 27,393
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,627,354
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,675,602
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,751,041
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 175,605
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -2,452
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 700,707
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,701
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,599,245
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,585,736
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 71,010
D. Usług (účtová grupa 51) 108,992
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 229,207
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 164,943
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,517
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,747
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,262
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,962
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,962
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 491,052
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,232
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,792
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,357
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 158,456
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,640
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 22,901
2. Pozostałe koszty (562A) 22,901
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,728
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,640
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 44,717
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,886
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,242
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,644
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,831
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017