Utwórz fakturę

ensentia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Nazwa firmy ensentia
PIN 35702877
Data utworzenia 12 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ensentia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 649 295 €
Zysk 547 273 €
Kapitał 3 260 690 €
Kapitał własny 586 690 €
Dane kontaktowe
E-mail bitstudio@bitstudio.sk
Telefon(y) 0249202041, 0232340271, 0258246711
Nr(y) faksu 0258246148
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,655,866
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 878,323
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 21,716
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,196
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 17,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 856,607
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 36,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 535,994
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 247,206
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 37,407
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,750,800
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 388,841
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,107
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 387,734
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 193,680
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 160,380
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,380
8. Podatek odroczony należności (481A) 33,300
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,356,388
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,131,398
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,131,398
2. Wartość netto kontraktu (316A) 3,703
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 221,287
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 811,891
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,711
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 808,180
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,743
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,247
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,887
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,609
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,655,866
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,102,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 504,548
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 504,548
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 50,455
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 50,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 547,273
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,528,464
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 280,663
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 130,109
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 130,109
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 69,636
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,448
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 79,470
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,531
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,531
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,945,205
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,454,455
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,454,455
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 121,151
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 68,718
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,871
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,568
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,442
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 221,065
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 52,028
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 169,037
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 80,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,126
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 15,386
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 9,740
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,647,278
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,649,295
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,589,903
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,054,130
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,245
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,017
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,902,089
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,925,305
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,105
D. Usług (účtová grupa 51) 3,184,611
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,476,382
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,103,295
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 349,042
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,045
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,034
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,257
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,257
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 103,047
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,348
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 747,206
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,421,012
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,628
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,466
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,466
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,162
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,803
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,510
2. Pozostałe koszty (562A) 14,510
O. Walutowe straty (563) 2,402
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,891
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 730,031
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 182,758
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 209,520
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -26,762
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 547,273
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016