Utwórz fakturę

Seesame - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Seesame
PIN 35702931
TIN 2020311678
Numer VAT SK2020311678
Data utworzenia 14 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Seesame
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 276 339 €
Zysk 165 676 €
Kapitał 1 009 575 €
Kapitał własny 291 372 €
Dane kontaktowe
E-mail seesame@seesame.com
Telefon(y) 0243422978, 0243422979, 0243422981, 0243423150
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 905,484
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,560
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,560
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 10,440
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 10,440
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 855,962
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 243
8. Podatek odroczony należności (481A) 243
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 720,645
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 707,920
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 707,920
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,659
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 135,074
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,343
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,522
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 3
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,971
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 905,484
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,048
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,032
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,032
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 111,037
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 111,037
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,676
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 548,436
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,716
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,716
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 495,908
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 138,661
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,661
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 218,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 66,069
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,089
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,112
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 43,812
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 43,812
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,276,339
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,276,339
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,276,339
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,062,520
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 47,747
D. Usług (účtová grupa 51) 1,288,047
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 704,661
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 514,945
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 172,863
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,853
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,420
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,437
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,437
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,121
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,087
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 213,819
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 940,545
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,813
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 622
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 622
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,191
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,310
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8
2. Pozostałe koszty (562A) 8
O. Walutowe straty (563) 482
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 214,322
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 48,646
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 50,113
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,467
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 165,676
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016