Utwórz fakturę

Abbott Laboratories Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Nazwa firmy Abbott Laboratories Slovakia
PIN 35702958
TIN 2020311700
Numer VAT SK2020311700
Data utworzenia 14 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Abbott Laboratories Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 137 417 €
Zysk 1 495 842 €
Kapitał 21 800 743 €
Kapitał własny 16 253 198 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454176, 0244454188, 0800140151
Telefon(y) kom. 0917227267
Nr(y) faksu 0244454420
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 18,883,326
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,536
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 47,536
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 19,492
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 28,044
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,658,017
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 28,255
8. Podatek odroczony należności (481A) 28,255
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,450,277
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 458,708
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,455
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,253
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 17,958,702
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,405
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,462
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 179,485
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,085
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 178,400
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 177,773
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 133,018
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 44,755
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 18,883,326
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,177,810
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,164
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,164
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,642,999
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 34,057
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 34,057
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,805,748
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,232,191
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -426,443
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,495,842
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,516
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,295
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,295
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 5,565
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 5,565
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 537,307
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 354,403
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,768
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,635
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,170
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 27,041
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 105,208
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 159,349
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 51,175
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 108,174
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,100,036
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,137,417
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,648,294
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,451,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,381
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,008,519
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,725,815
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 130,471
D. Usług (účtová grupa 51) 1,250,666
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 844,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 612,979
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 220,839
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,974
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,551
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,773
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,773
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,522
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,929
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 128,898
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 993,084
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,034,340
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 8,414,560
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 152
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 152
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 33
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,619,595
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,424,867
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 8,414,560
O. Walutowe straty (563) 1,268
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,039
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,609,473
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,738,371
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 242,529
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 250,701
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -8,172
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,495,842
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017