Utwórz fakturę

Poľnoservis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnoservis
PIN 35703156
TIN 2020249935
Numer VAT SK2020249935
Data utworzenia 18 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Poľnoservis
92041
Trnavská cesta Leopoldov
Financial information
Sprzedaż i dochody 84 845 310 €
Zysk 1 876 447 €
Kapitał 26 903 433 €
Kapitał własny 8 892 225 €
Dane kontaktowe
E-mail polnoservis@polnoservis.sk
Telefon(y) 0337352412, 0337352487
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,513,104
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,666,977
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,723
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,723
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,660,254
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 313,759
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,749,677
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,596,818
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,845,175
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,233,924
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,233,871
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 53
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,609,752
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,568,026
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,563,755
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,271
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,869
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,857
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,499
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,454
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 45
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 952
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 952
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,513,104
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,611,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,356,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,356,000
A.II. Składki (412) 11,856
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 564,512
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 564,512
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -4,916
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -4,916
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 807,111
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 807,111
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,447
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,836,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 417,381
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 40,210
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 509
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 376,662
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,226,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,868,892
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,429,936
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,956
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,707,602
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,155
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,870
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,574,587
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 6,050
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,170
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 48,241
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 48,241
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,144,522
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,065,624
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 977
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,580,014
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 484,633
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 84,845,313
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 84,845,310
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 84,047,084
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,428
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 24,452
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758,346
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,158,136
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,429,022
D. Usług (účtová grupa 51) 1,229,994
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 581,871
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 421,058
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 141,354
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,459
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 32,681
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,840,662
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,840,662
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,906
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,687,174
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,403,496
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 246,223
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 227,655
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 41,220
2. Pozostałe koszty (562A) 186,435
O. Walutowe straty (563) 373
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 5,852
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,343
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -246,220
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,440,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 564,507
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 482,415
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 82,092
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,876,447
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015