Utwórz fakturę

ALEF Distribution SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ALEF Distribution SK
PIN 35703466
TIN 2020341158
Numer VAT SK2020341158
Data utworzenia 21 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALEF Distribution SK
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 41 437 762 €
Zysk 918 724 €
Kapitał 9 665 169 €
Kapitał własny 968 652 €
Dane kontaktowe
E-mail sk-sales@alefnula.com
witryna internetowa http://www.alefnula.sk
Telefon(y) +421249203888, +421244456349
Telefon(y) kom. +421903451210
Nr(y) faksu 0249203899
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,376,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,567
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,567
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,410
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,157
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,508
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,120,021
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,283
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,114,738
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 175,321
8. Podatek odroczony należności (481A) 175,321
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,428,806
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,933,530
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,721,978
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,211,552
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,763
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 422,513
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,390,360
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,362
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,375,998
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 174,816
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,956
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 171,860
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,376,891
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,978,488
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,818
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,818
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 79,646
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 79,646
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 969,300
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 969,300
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 918,724
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,271,965
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,229
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,229
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 10,812,936
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,035,942
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,599,295
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,436,647
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 65,561
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 44,315
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 523,106
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 2,980
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 141,032
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 903,027
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 903,027
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 535,773
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 126,438
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 16,835
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 109,603
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 41,432,741
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 41,437,762
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 35,089,458
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,343,283
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,728
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,192,987
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 30,722,058
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 97,439
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 2,478
D. Usług (účtová grupa 51) 7,002,380
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,280,978
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,811,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 437,381
4. Koszty społeczne (527, 528) 32,093
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 406
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,945
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,945
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,575
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,881
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,847
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,244,775
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,608,386
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,592,422
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 370
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 205
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 205
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,861,163
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 730,684
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,629,078
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 13,783
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,403
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 36,403
O. Walutowe straty (563) 2,557,078
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 15,968
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,846
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,656
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,208,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 289,395
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 322,456
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -33,061
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 918,724
Date of updating data: 21.07.2016