Utwórz fakturę

AGRIPENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.03.2016
Basic information
Nazwa firmy AGRIPENT
PIN 35703512
TIN 2020250496
Numer VAT SK2020250496
Data utworzenia 21 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGRIPENT
Líščie nivy 12
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 709 398 €
Zysk 87 313 €
Kapitał 4 578 526 €
Kapitał własny 1 139 977 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905880706, 0315902821
Nr(y) faksu 0315902822
Date of updating data: 11.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,087,512
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,643,048
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,504,639
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 730,829
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,255,745
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 229,292
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 280,128
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 8,645
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 138,409
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 136,095
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,314
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,431,713
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 535,642
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 127,945
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 185,858
3. Produkty (123) - /194/ 201,405
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 20,434
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 819,797
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 230,474
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,474
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 203
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 567,244
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,876
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 50,699
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,575
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,751
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,397
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,354
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,512
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,648,164
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 101,739
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,451,808
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,451,808
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,313
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,349,325
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 65,039
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,397
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 61,642
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 973,514
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 543,336
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,336
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 151,382
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,400
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,952
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,012
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,432
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 23,494
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 23,494
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 426,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 861,278
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,090,023
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,000,351
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 89,672
Date of updating data: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,087,583
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,709,398
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 137,501
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,702,899
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 247,183
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 101,619
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 877,241
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 642,955
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,576,584
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 137,191
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,111,107
D. Usług (účtová grupa 51) 538,930
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 484,912
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 351,544
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 119,853
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,515
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 89,706
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 334,100
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 334,100
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 834,414
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,224
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 132,814
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 401,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,202
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,217
2. Pozostałe koszty (562A) 14,217
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,985
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -19,189
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 113,625
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,312
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,312
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,313
Date of updating data: 11.03.2016
Date of updating data: 11.03.2016