Utwórz fakturę

FINASIST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.09.2015
Basic information
Nazwa firmy FINASIST
PIN 35703661
TIN 2020882996
Numer VAT SK2020882996
Data utworzenia 26 listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FINASIST
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 164 221 €
Zysk -903 041 €
Kapitał 41 186 747 €
Kapitał własny 10 817 304 €
Date of updating data: 04.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,515,761
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,821,932
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,821,932
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,764,647
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 57,285
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,693,396
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,750,929
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 2,664,870
8. Podatek odroczony należności (481A) 86,059
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,847,841
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,998
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,998
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 64,342
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,734,501
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 94,626
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 241
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,385
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 433
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 302
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,515,761
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,889,461
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,937,368
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 66,388
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -29,127,848
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -29,127,848
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,805,733
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,766,652
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -960,919
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -903,041
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,405,222
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,929,881
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,929,881
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,271,451
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 33,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,128
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 26,193,180
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,042,263
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,890
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,890
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
Date of updating data: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,177,793
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,164,221
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,164,221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,735,074
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75
D. Usług (účtová grupa 51) 21,246
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 166
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 166
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 389,718
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,323,803
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -570,853
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -21,321
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,013,573
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 50,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 963,573
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 963,573
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,428,974
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 36,093
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,384,841
2. Pozostałe koszty (562A) 1,384,841
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,040
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -415,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -986,254
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -83,213
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -86,096
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -903,041
Date of updating data: 04.09.2015
Date of updating data: 04.09.2015