Utwórz fakturę

ČERVA Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ČERVA Slovensko
PIN 35703741
TIN 2020341147
Numer VAT SK2020341147
Data utworzenia 27 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ČERVA Slovensko
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 026 971 €
Zysk 216 566 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.cerva.com/
Telefon(y) kom. +421911179055
Nr(y) faksu 0220674751, 0556853501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,943,450
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,543
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,543
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 38,543
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,896,008
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,810,771
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 446
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,810,325
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,305,090
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,290,024
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,290,024
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,066
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 780,147
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,858
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 738,289
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,899
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,122
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,943,450
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,471,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 27,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 27,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,745
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,221,049
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,221,049
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 216,566
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,411,228
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,197
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,197
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 20,093
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 20,093
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 568,118
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,911
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,911
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 53,151
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,898
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 391,676
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 320,820
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,647
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 280,173
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,500,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 60,862
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 60,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,830,944
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,026,971
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,830,944
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 172,736
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,458
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,573,935
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,921,774
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 309,918
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 147,378
D. Usług (účtová grupa 51) 948,524
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,149,673
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 808,269
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 268,943
4. Koszty społeczne (527, 528) 72,461
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,064
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,260
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,260
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,763
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,107
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 453,036
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,676,086
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,537
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 550
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 550
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 987
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,030
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 31,467
2. Pozostałe koszty (562A) 31,467
O. Walutowe straty (563) 17,856
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,707
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -54,493
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 398,543
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 181,977
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 181,977
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 216,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015