Utwórz fakturę

PROTETIKA TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PROTETIKA TRADE
PIN 35703768
TIN 2020341202
Numer VAT SK2020341202
Data utworzenia 01 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PROTETIKA TRADE
Bojnická 10
82365
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 084 991 €
Zysk 6 122 €
Kapitał 3 579 941 €
Kapitał własny 469 038 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244462274
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,890,477
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,050,215
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,723,228
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 987,513
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,685,446
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,375
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 48,894
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 326,987
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 326,987
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 811,794
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 745,176
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 715,625
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,625
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 25,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,458
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 93
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66,618
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,087
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,531
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,468
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 737
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 27,731
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,890,477
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 601,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 29,844
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 29,844
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 384
2. Inne fundusze (427, 42X) 384
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 229,924
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 229,924
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 302,018
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 302,018
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,122
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,288,852
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,895,098
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,893,773
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,325
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 387,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 352,438
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,438
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,271
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,467
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,752
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,752
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 133
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 133
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,005,633
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,084,991
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,005,633
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 31,690
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,668
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 969,925
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 195,585
D. Usług (účtová grupa 51) 268,942
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 218,461
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,733
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,654
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,074
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 132,202
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 112,122
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 112,122
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,377
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 20,986
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,250
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 115,066
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 541,106
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,791
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,791
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,791
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 95,710
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 11,401
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 83,919
2. Pozostałe koszty (562A) 83,919
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 383
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -90,919
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,147
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,025
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,025
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,122
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016