Utwórz fakturę

YOMAGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy YOMAGA
PIN 35703814
TIN 2020341169
Numer VAT SK2020341169
Data utworzenia 25 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba YOMAGA
Karpatské nám. 11
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 270 623 €
Zysk -51 814 €
Kapitał 132 553 €
Kapitał własny 20 009 €
Dane kontaktowe
E-mail yomaga@nextra.sk
Telefon(y) 0263812035, 0263812036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 109,108
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,783
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,783
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,783
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 62,017
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 54,878
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 54,772
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,772
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 106
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,139
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,333
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,806
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,308
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,308
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 109,108
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,043
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 15,777
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,734
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,814
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 140,912
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 883
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 883
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 140,029
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,067
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 133,884
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,695
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 919
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,464
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 270,623
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 270,623
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 94,139
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 176,484
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 315,798
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 91,592
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,635
D. Usług (účtová grupa 51) 45,692
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,338
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,461
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,877
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,952
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,191
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,191
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 398
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -45,175
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 29,704
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,160
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,160
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,159
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -51,334
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -51,814
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015