Utwórz fakturę

ŠAVELINA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠAVELINA
Stan W likwidacji
PIN 35703946
TIN 2020999233
Data utworzenia 29 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠAVELINA
Obchodná 4
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 575 €
Zysk -3 608 €
Date of updating data: 12.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 37,682
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,125
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,125
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,443
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,682
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,557
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 196
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,361
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,979
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 37,682
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,741
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,606
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,293
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,899
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,608
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,941
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,841
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,143
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,143
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 410
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 973
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,315
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,360
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,575
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,360
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 186
D. Usług (účtová grupa 51) 3,562
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 669
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 669
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,015
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,388
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 113
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -113
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,128
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,608
Date of updating data: 12.09.2016
Date of updating data: 12.09.2016