Utwórz fakturę

Jahn Development & Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Jahn Development & Consulting
PIN 35703989
TIN 2020311832
Numer VAT SK2020311832
Data utworzenia 29 listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Jahn Development & Consulting
Leškova 9/A
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 499 256 €
Zysk 82 305 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911858084
Nr(y) faksu 0240200019
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 538,821
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 557
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 557
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 529,256
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 526,135
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 435,311
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,311
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 87,500
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,176
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 148
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,208
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,913
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,369
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,369
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 538,821
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,231
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -336,491
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 107,315
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -443,806
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,305
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 782,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,621
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,621
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 709,996
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 390,177
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,177
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 92,030
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 220,987
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,339
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,151
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,711
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,711
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,724
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 499,256
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 496,829
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,267
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 403,066
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,677
D. Usług (účtová grupa 51) 323,630
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,866
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 50,541
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,252
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,073
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 625
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 113
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 113
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,155
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,190
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 168,522
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,925
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,892
2. Pozostałe koszty (562A) 10,892
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,033
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,925
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 83,265
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 82,305
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015