Utwórz fakturę

MARADA Investments - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.02.2016
Basic information
Nazwa firmy MARADA Investments
PIN 35704098
TIN 2020989828
Numer VAT SK2020989828
Data utworzenia 02 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MARADA Investments
Alžbetina 41
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 936 €
Zysk -20 282 €
Dane kontaktowe
E-mail marada@marada.sk
Telefon(y) 0911128355
Telefon(y) kom. 0911128355
Date of updating data: 22.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 681,109
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 681,109
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,331
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,429
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 8,181
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,036
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 782,538
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,212
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 332,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 332,000
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 63,426
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -284,932
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,282
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 692,326
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 166
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 692,160
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,122
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,026
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,291
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 670,721
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 63,936
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 21,021
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,715
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 82,846
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,230
C. Usług (účtová grupa 51) 7,100
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,465
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 856
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 42,626
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,569
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -18,910
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,309
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 413
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 413
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -412
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -19,322
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -20,282
Date of updating data: 22.02.2016
Date of updating data: 22.02.2016