Utwórz fakturę

FUSION, Advanced Reserch Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Nazwa firmy FUSION, Advanced Reserch Group
PIN 35704128
TIN 2020356591
Numer VAT SK2020356591
Data utworzenia 03 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FUSION, Advanced Reserch Group
Vyšehradská 3713/6
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 67 170 €
Zysk 4 105 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265456621, 0903723008
Telefon(y) kom. 0903723008
Nr(y) faksu 0265456621
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,320
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,150
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,150
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,150
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,170
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,826
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,826
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,352
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,352
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,992
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 435
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,557
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,320
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -71,359
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 60,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 60,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 36,060
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 17,063
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 17,063
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -188,587
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -188,587
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,105
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,679
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,807
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 7,010
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 7,010
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 797
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,872
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 38,740
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,572
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 426
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,510
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 67,171
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 67,170
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 67,170
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,513
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,042
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,357
D. Usług (účtová grupa 51) 16,758
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,563
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,240
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,213
4. Koszty społeczne (527, 528) 110
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 480
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,313
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,313
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 40,013
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,552
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,552
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,552
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,105
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,105
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016