Utwórz fakturę

Raben Logistics Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Raben Logistics Slovakia
PIN 35704390
TIN 2020311898
Numer VAT SK2020311898
Data utworzenia 04 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Raben Logistics Slovakia
Diaľničná cesta 28
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 138 942 €
Zysk -243 330 €
Dane kontaktowe
E-mail sales.sk@raben-group.com
Telefon(y) 0556740092, 0249110609, 0249110622
Nr(y) faksu 0249110623
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,186,892
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,104,941
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 6,072
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 6,072
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,098,869
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 639,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,029
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 450,064
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 7,776
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,043,894
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,698
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53,698
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 87,200
8. Podatek odroczony należności (481A) 87,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,692,292
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,601,952
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 171,266
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,430,686
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,977
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,363
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 210,704
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,120
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 196,584
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 38,057
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,810
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 24,247
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,186,892
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 880,535
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 25,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 25,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,096,365
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,096,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,330
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,187,435
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 173,306
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,278
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 166,028
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,709,608
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,166,640
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 580,789
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,585,851
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 150,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 124,454
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 78,945
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 98,003
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91,566
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 304,521
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,729
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 238,792
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 118,922
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 61,644
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 57,278
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,999,888
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,138,942
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,999,888
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,235
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,819
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,359,201
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 533,376
D. Usług (účtová grupa 51) 11,527,579
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,849,788
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,067,805
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 692,743
4. Koszty społeczne (527, 528) 89,240
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,654
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 201,526
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 201,526
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,876
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 39,712
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,690
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -220,259
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,938,933
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 38,472
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,207
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 6,092
2. Pozostałe koszty (562A) 14,115
O. Walutowe straty (563) 451
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,814
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -38,451
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -258,710
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -15,380
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 28,294
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -43,674
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -243,330
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016