Utwórz fakturę

MACRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MACRO
PIN 35704837
TIN 2020266864
Numer VAT SK2020266864
Data utworzenia 11 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MACRO
V záhradách 1
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 359 255 €
Zysk 75 297 €
Kapitał 3 646 067 €
Kapitał własny 1 352 758 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@sparks.sk
Telefon(y) 0248211224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,490,165
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,297,092
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,297,092
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 226,578
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,963,869
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,635
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 71,838
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 172
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,604
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 710
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 252,653
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 251,551
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,551
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,102
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 931,241
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,050
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 928,191
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,469
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,100
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 7,369
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,490,165
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,421,515
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 358,494
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 358,494
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 511,384
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35,849
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35,849
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 440,491
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 440,491
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,297
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,016,572
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 443
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 443
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,016,129
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,329
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,329
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,980,233
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 193
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 851
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,064
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,459
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 52,078
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,661
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 49,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 357,745
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 359,255
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 357,746
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,509
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 266,078
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,235
D. Usług (účtová grupa 51) 41,143
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,927
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,287
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,073
4. Koszty społeczne (527, 528) 567
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,653
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 167,520
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 167,520
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,390
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,210
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93,177
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 308,368
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 85
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 85
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 599
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 599
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -514
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,663
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,366
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,366
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,297
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015