Utwórz fakturę

PREFIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PREFIS
PIN 35704977
TIN 2020227121
Numer VAT SK2020227121
Data utworzenia 12 grudzień 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PREFIS
Metodova 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 607 493 €
Zysk 683 438 €
Kapitał 1 040 302 €
Kapitał własny 103 918 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.prefis.sk/
Telefon(y) +421255560344, +421255560050, +421255560047, +421255560048
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,543,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,520,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,232
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 201,782
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,782
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 971
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,479
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,311,041
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,348
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,302,693
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 23,310
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 23,310
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,543,607
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,864
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,864
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,780
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 61,614
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 61,614
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683,438
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 668,451
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,120
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 637,193
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 269,989
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,989
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 136,946
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,669
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,258
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197,331
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 30,133
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 30,133
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 87,800
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 87,800
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,613,885
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,607,493
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,599,232
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,958
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,303
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,730,356
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,052
D. Usług (účtová grupa 51) 1,176,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 500,273
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 370,859
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 122,081
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,333
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 572
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,418
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,418
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,500
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,919
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 877,137
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,398,558
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,392
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 703
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 703
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,689
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,202
O. Walutowe straty (563) 1,357
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 845
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,190
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 881,327
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 197,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 199,166
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,277
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 683,438
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016