Utwórz fakturę

SAUNA - FÜRST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAUNA - FÜRST
PIN 35705647
TIN 2020227165
Numer VAT SK2020227165
Data utworzenia 18 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAUNA - FÜRST
Zátišie 23
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 171 735 €
Zysk 480 €
Kapitał 18 363 €
Kapitał własny -10 052 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244258453, 0244372056
Telefon(y) kom. +421911435065, 0903432396
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,743
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,294
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,294
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,463
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 831
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,373
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 839
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 839
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,644
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,373
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,373
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,271
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 3,706
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 3,706
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,184
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,692
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 492
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 76
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,743
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,377
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 93,825
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -98,568
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -98,568
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,366
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,444
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,444
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,390
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,978
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,978
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,435
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,535
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,392
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 532
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 532
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 171,171
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 171,735
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 171,172
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 563
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 169,041
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,525
D. Usług (účtová grupa 51) 42,865
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 69,837
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 52,481
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,356
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,870
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,870
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,694
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,782
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,254
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,254
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,440
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015