Utwórz fakturę

Slovenská plavba a prístavy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Slovenská plavba a prístavy
PIN 35705671
TIN 2020249275
Numer VAT SK2020249275
Data utworzenia 01 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Slovenská plavba a prístavy
Horárska 12
81524
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 727 204 €
Zysk 4 390 817 €
Kapitał 87 780 217 €
Kapitał własny 77 901 317 €
Dane kontaktowe
E-mail spap@spap.sk
Telefon(y) 0258271111
Nr(y) faksu 0258271114
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 94,439,275
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 72,593,826
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 39,916
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 22,698
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 16,586
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 632
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 50,361,438
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 387,333
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,680,294
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,970,673
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,782
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 87,856
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 160,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 22,192,472
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,534,361
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,877,155
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 18,780,956
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,017,820
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,152,672
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,150,151
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,521
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 16,939
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 16,939
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,939
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,055,498
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,670,641
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,511
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 302,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,340,637
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300,494
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,084,363
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,792,711
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,115
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,778,596
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 827,629
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,918
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 318,625
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 506,086
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 94,439,275
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 85,763,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 64,906,935
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 64,906,935
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,375,863
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,375,863
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,885,074
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,359,839
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -5,244,913
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,974,685
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,974,685
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,390,817
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,022,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,974,569
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 78,077
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,884
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,884,608
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,709,034
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 972,541
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,098
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 886,443
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 217,042
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 141,061
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,871
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 289,519
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 339,021
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 140,223
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 198,798
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 653,425
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 331,243
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 322,182
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,248,384
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,727,204
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,976,750
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,271,634
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 815,680
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 663,140
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,770,837
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,781,848
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,471,242
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,676
D. Usług (účtová grupa 51) 8,090,782
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,013,637
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,540,009
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 35,850
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,166,238
4. Koszty społeczne (527, 528) 271,540
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 610,570
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,549,876
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,549,876
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 386,677
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 65,843
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 794,686
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,956,367
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,898,836
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936,122
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 877,090
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 18,239
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 858,851
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 48,480
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 48,480
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10,469
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 83
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,557
O. Walutowe straty (563) 2,635
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,922
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 914,565
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,870,932
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -1,519,885
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 547,209
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,067,094
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,390,817
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016