Utwórz fakturę

UNIPLAST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Nazwa firmy UNIPLAST
PIN 35705698
TIN 2020227099
Numer VAT SK2020227099
Data utworzenia 01 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIPLAST
Vajnorská 140
83298
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 131 224 €
Zysk 329 258 €
Kapitał 5 394 621 €
Kapitał własny 1 985 166 €
Dane kontaktowe
E-mail uniplast@uniplast.sk
witryna internetowa http://www.uniplast.sk
Telefon(y) +421244457775, +421244460957
Nr(y) faksu 0244460956
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,340,594
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 983,379
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 983,379
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,807
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 860,330
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,225
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,017
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,347,647
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 400,511
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 137
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 400,374
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,475,074
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,675,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,675,564
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799,510
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 472,062
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,572
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 459,490
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,568
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,568
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,340,594
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,518,092
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 149,373
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 149,373
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 7,193
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,395
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,395
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,707,774
2. Inne fundusze (427, 42X) 1,707,774
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 309,099
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 309,099
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 329,258
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,502
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,010
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,529
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 9,481
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 483,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 330,717
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,717
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 63,218
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,248
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,179
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,987
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,740
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,740
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,326,403
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 38,127,882
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 38,131,224
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,398,363
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 729,519
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,342
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,602,947
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,967,864
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 107,527
D. Usług (účtová grupa 51) 683,354
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 486,449
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 395,389
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 84,188
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,872
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50,168
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 137,791
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 137,791
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,794
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 528,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,369,137
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 52,249
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 37,964
2. Pozostałe koszty (562A) 37,964
O. Walutowe straty (563) 214
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,071
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -52,182
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 476,095
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 146,837
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 147,176
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -339
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 329,258
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016