Utwórz fakturę

JAGA GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JAGA GROUP
PIN 35705779
TIN 2020265258
Numer VAT SK2020265258
Data utworzenia 17 grudzień 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JAGA GROUP
Imricha Karvaša 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 093 558 €
Zysk 436 006 €
Kapitał 2 048 742 €
Kapitał własny 569 297 €
Dane kontaktowe
E-mail knihkupectvo@jaga.sk
witryna internetowa http://www.jaga.sk;http://www.svetknih.sk
Telefon(y) +421252925989, +421250200200
Telefon(y) kom. +421903254121
Nr(y) faksu 0250200210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,196,606
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,661
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 138,660
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 211
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 138,449
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 1
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,010,718
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 263,519
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,235
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 7,188
3. Produkty (123) - /194/ 226,258
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 18,838
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 185,859
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 3,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 181,205
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,654
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 996,149
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 729,770
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 729,770
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111,506
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 154,873
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 565,191
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,051
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 557,140
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 47,227
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,353
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 38,874
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,606
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 444,405
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,635
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,635
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 764
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 436,006
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,438
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,283
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 3,086
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 3,086
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 6,826
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,160
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,211
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 424
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 424
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,438,685
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,340
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,340
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,268,950
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,533
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,803
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,046
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 286,763
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 116,937
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 169,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,820,170
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,093,558
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 49,810
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 413,105
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,320,548
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 300,883
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,212
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,553,092
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 39,546
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 376,028
D. Usług (účtová grupa 51) 1,862,402
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 183,652
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,407
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,500
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,784
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,961
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,936
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 52,366
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 52,366
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 11,269
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,893
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 540,466
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 806,370
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,708
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 36,558
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 36,558
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,878
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 437
2. Pozostałe koszty (562A) 437
O. Walutowe straty (563) 6,303
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,138
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 26,830
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 567,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 131,290
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 135,035
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,745
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 436,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35705779 TIN: 2020265258 Numer VAT: SK2020265258
 • Zarejestrowana siedziba: JAGA GROUP, Imricha Karvaša 2, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10 19.12.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Halász 7 635 € (100%) Muránska 3738/4 Bratislava 841 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.07.2014Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavel Gavalier Lichardova 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Gavalier - riaditeľ Lichardova 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.12.2003
   04.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Polák Bukureštská 3179/1A Bratislava 811 04
   21.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jantoška Šoltésovej 5 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jantoška - riaditeľ Šoltésovej 5 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.12.2003
   14.01.2005Noví spoločníci:
   Tomáš Polák Bukureštská 3179/1A Bratislava 811 04
   19.12.2003Nové obchodné meno:
   JAGA GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Imricha Karvaša 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie kina
   nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu
   nákup a predaj kníh formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10
   Pavel Gavalier Lichardova 14 Bratislava 811 03
   Juraj Jantoška Šoltésovej 5 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 19.12.2003
   Pavel Gavalier - riaditeľ Lichardova 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.12.2003
   Juraj Jantoška - riaditeľ Šoltésovej 5 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.12.2003