Utwórz fakturę

SNOWPRO Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SNOWPRO Slovakia
PIN 35706643
TIN 2020264994
Numer VAT SK2020264994
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SNOWPRO Slovakia
Senecká cesta 2/A
93101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 916 744 €
Zysk 97 514 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264360756
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 501,186
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 226,868
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 226,868
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 78,630
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 147,589
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 649
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 273,446
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 172,354
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 129,268
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,268
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,086
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 101,092
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,602
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 61,490
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 872
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 872
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 501,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 314,027
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 13,522
2. Inne fundusze (427, 42X) 13,522
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 196,020
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,020
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,514
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 187,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,536
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 148,731
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 78,756
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,756
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,680
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,304
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,991
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,835
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,835
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 19,057
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 916,744
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 607,803
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 305,301
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,441
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 110,796
D. Usług (účtová grupa 51) 129,383
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 511,883
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 251,488
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 150,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 91,142
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,253
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,647
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,421
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,421
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,311
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 134,303
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 672,925
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,844
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 140
2. Pozostałe koszty (562A) 140
O. Walutowe straty (563) 249
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,455
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,841
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 128,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,948
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 30,948
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 97,514
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015