Utwórz fakturę

COOPEX RENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy COOPEX RENT
PIN 35706651
TIN 2020227154
Numer VAT SK2020227154
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COOPEX RENT
Púchovská 14
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 829 486 €
Zysk 105 658 €
Dane kontaktowe
E-mail milkova@coopexhold.sk
Telefon(y) 0262801231
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,963,695
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,903,603
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,833,990
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 851,677
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,982,313
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,069,613
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,960,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 103,613
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,058,246
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,140
8. Podatek odroczony należności (481A) 10,140
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,979
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,979
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,979
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,039,127
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 899
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,038,228
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,846
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,846
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,963,695
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 169,290
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 169,290
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -231,469
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 252
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -231,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,658
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,883,787
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,709,399
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 4,708,823
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 4,708,823
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 576
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,174,388
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,170,668
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 467
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 84
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,416
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 36,416
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 838,756
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,829,486
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 814,063
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 990,730
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,693
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,322,841
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 149
D. Usług (účtová grupa 51) 10,591
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,960
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,600
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 360
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,198
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 298,197
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 298,197
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 990,730
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 191
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,825
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 506,645
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 803,323
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,525
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20,525
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20,525
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 446,925
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 446,726
2. Pozostałe koszty (562A) 446,726
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 199
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -426,400
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 80,245
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -25,413
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,891
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -28,304
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 105,658
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015