Utwórz fakturę

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
PIN 35706660
TIN 2020264917
Numer VAT SK2020264917
Data utworzenia 15 styczeń 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
Kremnička 2
97405
Banská Bystrica
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 299 276 €
Zysk 1 006 284 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0484162035, 0905544903, 0905688604, 0048
Nr(y) faksu 0484163252
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,273,643
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,762,263
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 707,747
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 194,565
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 244,331
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,660
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 187,134
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 93,700
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 -151,643
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,054,516
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,811,730
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 6,057
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 236,729
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,494,100
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 528,749
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 423,559
3. Produkty (123) - /194/ 73,838
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 31,352
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,110,405
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 6,055,205
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,055,205
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,595,802
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,595,802
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,712
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,416,290
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 259,144
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29,669
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 229,475
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17,280
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17,280
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,273,643
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,519,274
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 170,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 170,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 42,818
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 33,194
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 132,776
2. Inne fundusze (427, 42X) 132,776
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,134,202
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 9,134,202
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,006,284
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 720,764
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64,002
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 64,002
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 410,941
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 139,310
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,566
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,744
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,051
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 150,725
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 51,808
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,949
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 45,821
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 45,821
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 200,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,605
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 33,605
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,300,088
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,299,276
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 131,754
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,290,394
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,603,540
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 13,875
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 77,379
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,334
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,973,489
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 121,456
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,117,399
D. Usług (účtová grupa 51) 772,283
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 780,351
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 559,482
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 12,720
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 187,016
4. Koszty społeczne (527, 528) 21,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,221
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 175,290
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 175,290
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 55
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -41,667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,101
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,325,787
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,028,425
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 810
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 127
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 127
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 63
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 63
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 618
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 27,292
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 1,301
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,269
2. Pozostałe koszty (562A) 1,269
O. Walutowe straty (563) 5,679
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 19,043
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -26,482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,299,305
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 293,021
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 293,021
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,006,284
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015