Utwórz fakturę

Jungheinrich - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Jungheinrich
PIN 35706678
TIN 2020227198
Numer VAT SK2020227198
Data utworzenia 16 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Jungheinrich
Diaľničná cesta 17
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 825 598 €
Zysk 973 267 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249205811, 0249205818
Nr(y) faksu 0249205812
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,760,322
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,354,839
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 55,602
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 55,602
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,299,237
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 839,315
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,535,094
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,894,053
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,821
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,554
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 5,400
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,388,703
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,181,109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,790
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,165,319
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,179,223
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,156,875
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,577
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,101,298
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 0
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 0
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,428
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 0
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,920
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 0
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,371
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,557
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,814
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,780
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 14,553
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,760,322
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,822
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 497,909
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 497,909
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 51,009
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 51,009
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,094,637
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,094,637
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 973,267
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,086,473
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 117,043
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17,561
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 99,482
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 648,545
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,603,854
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,451,250
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,697,121
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 754,129
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,387,513
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 135,229
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 71,588
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 517,064
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,210
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 487,231
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 85,121
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 402,110
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 229,800
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 57,027
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 49,064
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,963
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,792,917
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,825,598
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 15,650,534
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,307,205
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 32,681
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 739,451
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95,727
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,523,402
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,516,223
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,204,487
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -68,031
D. Usług (účtová grupa 51) 3,995,223
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,418,191
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,672,337
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 117,045
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 558,915
4. Koszty społeczne (527, 528) 69,894
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 192,013
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,735,735
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,748,261
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -12,526
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 404,141
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 45,779
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,302,196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,342,518
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 117
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 116
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 103,569
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 99,834
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 52,347
2. Pozostałe koszty (562A) 47,487
O. Walutowe straty (563) 444
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,291
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -103,452
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,198,744
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 225,477
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 272,103
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -46,626
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 973,267
Date of updating data: 25.08.2016
Date of updating data: 25.08.2016