Utwórz fakturę

ASSA profi - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASSA profi
PIN 35706767
TIN 2020264983
Numer VAT SK2020264983
Data utworzenia 17 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASSA profi
Zámocká 26
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 119 363 €
Zysk 603 081 €
Dane kontaktowe
E-mail assa@nextra.sk
Telefon(y) 0245524513, 0245525929, 0245643895, 0245643896, 0254640109, 0905257894
Nr(y) faksu 0245524513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,358,046
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 371,756
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 371,756
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 35,269
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 250,016
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,471
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 971,765
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,696
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,696
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,135
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,135
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,135
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 904,416
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 903,827
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 903,827
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 589
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,518
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 282
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,236
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,525
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,747
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,778
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,358,046
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 883,907
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 109,634
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 109,634
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 851
2. Inne fundusze (427, 42X) 851
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 163,702
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 163,702
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 603,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 474,139
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,151
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,151
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 461,998
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 47,079
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,079
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 211,125
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,666
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,793
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197,335
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,990
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,990
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,119,375
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,119,363
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,111,299
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,260
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,804
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,332,906
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,999
D. Usług (účtová grupa 51) 998,265
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 126,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,313
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,354
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,706
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 14,275
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 90,625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 90,625
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,948
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,421
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 786,457
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,050,035
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,119
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,119
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 785,351
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 182,270
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 182,270
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 603,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015