Utwórz fakturę

FORCHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy FORCHEM
PIN 35707089
TIN 2020227297
Numer VAT SK2020227297
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FORCHEM
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 180 124 €
Zysk 716 €
Kapitał 555 574 €
Kapitał własny 124 605 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421317896075, +421317898600
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 403,143
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 67,680
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,431
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,916
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,346
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 24,669
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,249
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,249
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 163,593
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 160,340
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,598
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,598
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 3,722
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,523
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,497
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,253
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,231
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 171,870
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,560
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 169,310
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 403,143
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,555
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 116,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 122,092
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,224
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 278,588
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 651
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 651
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 277,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 98,256
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,256
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 172,612
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 919
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,150
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 180,124
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 166,669
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,555
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,783
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 31,640
D. Usług (účtová grupa 51) 25,787
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,673
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,941
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,732
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,516
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 84,310
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 84,310
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,857
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,341
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,242
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 423
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 423
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -423
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 918
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 202
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 202
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 716
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016