Utwórz fakturę

SIMATT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SIMATT
PIN 35707275
TIN 2020227341
Numer VAT SK2020227341
Data utworzenia 13 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIMATT
Plickova 11
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 977 343 €
Zysk 6 292 €
Kapitał 792 499 €
Kapitał własny 574 273 €
Dane kontaktowe
E-mail simatt@simatt.sk
Telefon(y) 0244881164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 846,352
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 446,148
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 446,148
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,916
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 378,990
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 47,242
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 394,714
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 52,273
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 97
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 918
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,258
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 10,389
8. Podatek odroczony należności (481A) 10,389
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 252,102
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 247,392
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,392
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,461
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,249
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 79,950
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,166
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 78,784
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,490
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,490
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 846,352
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,165
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,501
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,501
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 535,092
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 540,606
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,187
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,106
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 118,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,798
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 152,747
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,747
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,107
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,003
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,189
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,752
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 582
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 975,167
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 977,343
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 962,094
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,073
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,176
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 966,353
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 769,839
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,500
D. Usług (účtová grupa 51) 113,545
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,101
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,284
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,454
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,363
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,293
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,293
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,850
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,624
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,990
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 73,283
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,701
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,053
2. Pozostałe koszty (562A) 1,053
O. Walutowe straty (563) 89
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,559
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,697
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,293
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015