Utwórz fakturę

INFOPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Nazwa firmy INFOPORT
PIN 35707623
TIN 2020209587
Numer VAT SK2020209587
Data utworzenia 16 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INFOPORT
Nám. Hraničiarov 6/a
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 913 €
Zysk 62 109 €
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 216,018
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,056
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,056
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 4,738
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 63,318
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,962
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 350
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 350
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,624
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,624
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,780
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,780
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 86
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 136,122
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 69
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136,053
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 216,018
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,538
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,638
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,638
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 121,127
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 145,644
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,517
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,109
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 25,300
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,321
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,321
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,979
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 180
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 180
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 119,922
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 119,913
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 115,420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,493
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,559
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,817
D. Usług (účtová grupa 51) 2,570
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,496
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,369
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,369
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,307
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 84,354
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 104,033
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 306
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 306
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -297
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 84,057
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 21,948
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 21,948
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 62,109
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016