Utwórz fakturę

Tatra Residence - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Tatra Residence
Stan Zniszczono
PIN 35707682
TIN 2020209422
Numer VAT SK2020209422
Data utworzenia 24 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 797 203 €
Zysk -2 890 765 €
Dane kontaktowe
E-mail centrumbyvania-kontakty@tatrabanka.sk
Telefon(y) 0259199105, 0259192280
Telefon(y) kom. 0903282147
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,782,596
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 39,596,855
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 30,368
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 30,368
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,548,613
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,500,098
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 15,678,908
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 85,724
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 283,883
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 21,017,874
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 21,017,874
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,169,442
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,672,544
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 419
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 415,926
3. Produkty (123) - /194/ 2,287,121
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 969,078
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 261,057
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 239,726
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,564
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,162
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,114
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 217
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 235,841
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 534
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 235,307
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,299
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16,299
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,782,596
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,348,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 23,143,519
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 23,143,519
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,155,608
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -3,533,743
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -3,533,743
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -33,223,026
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -33,223,026
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,890,765
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,131,003
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 981,762
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 25,168
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 77,649
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,947
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 868,998
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 75,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 75,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,450,853
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,073,847
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,673
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,174
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376,712
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 202,218
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 30,305
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 171,913
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,421,170
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,212,717
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,797,203
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,604,915
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,502,427
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,810,682
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 294,693
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,553,420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,066
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,943,177
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,099,583
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,256
D. Usług (účtová grupa 51) 2,728,449
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,142,050
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 861,840
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 269,077
4. Koszty społeczne (527, 528) 11,133
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 46,588
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 980,380
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,053,574
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -73,194
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,781,253
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,041
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -145,974
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,246,429
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 211,584
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 211,584
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 211,584
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,245,159
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 2,904,885
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 336,451
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 336,451
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,823
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,033,575
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,179,549
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -288,784
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,886
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -291,670
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,890,765
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016
 • PIN :35707682 TIN: 2020209422 Numer VAT: SK2020209422
 • Zarejestrowana siedziba: Tatra Residence, Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 styczeń 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.09.2016Zrušené obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   30.09.2002Nové sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   24.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným