Utwórz fakturę

CCS Slovenská pre platobné karty - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.12.2015
Basic information
Nazwa firmy CCS Slovenská pre platobné karty
PIN 35708182
TIN 2020249539
Numer VAT SK2020249539
Data utworzenia 30 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CCS Slovenská pre platobné karty
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 34 883 414 €
Zysk 833 842 €
Kapitał 11 744 960 €
Kapitał własny 6 677 830 €
Dane kontaktowe
E-mail ccs@ccs.sk
Telefon(y) 0258280600, 0258280666
Nr(y) faksu 0258280665
Date of updating data: 02.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,292,432
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,935,541
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 71,041
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 71,041
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,864,500
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 6,864,500
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,239,223
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,628
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,642
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,986
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 91,242
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 62,278
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,278
8. Podatek odroczony należności (481A) 28,964
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,116,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,743,594
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,594
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 367,528
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,001
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,978,168
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,976,904
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 117,668
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,004
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 111,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,292,432
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,511,672
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,641,317
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,641,317
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 833,842
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,780,760
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,223,218
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 2,222,072
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,256,197
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,061,765
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,061,765
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 88,033
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 13,802
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,720
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,877
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 301,345
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 186,254
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 115,091
Date of updating data: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 34,879,061
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 34,883,414
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,762,401
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,264,964
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 420
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,855,629
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,882,021
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 29,042,610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,334
D. Usług (účtová grupa 51) 705,288
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 207,624
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 148,844
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 54,037
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,743
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,611
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,907
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,907
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,585
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,825,062
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,001,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,242,133
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,228
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 122,891
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 111,664
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 11,227
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,337
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 56,258
O. Walutowe straty (563) 51,379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,879
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 68,970
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,070,363
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 236,521
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 226,677
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,844
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 833,842
Date of updating data: 02.12.2015
Date of updating data: 02.12.2015