Utwórz fakturę

ECO - VOZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ECO - VOZ
PIN 35708221
TIN 2020241025
Numer VAT SK2020241025
Data utworzenia 31 styczeń 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECO - VOZ
SNP 9
96231
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 201 203 €
Zysk -3 400 €
Kapitał 76 640 €
Kapitał własny 15 423 €
Dane kontaktowe
E-mail eco-voz@mylan.sk
Telefon(y) 0455441170, 0455442001, 0905358567
Telefon(y) kom. 0905358567, 0905545472
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,585
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,955
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,955
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 21,955
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,452
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,193
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 70
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 10,123
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 51,884
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,884
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,375
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,337
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 178
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,585
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,021
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,117
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,606
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,489
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,400
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,564
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 535
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 535
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 81,029
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,117
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,117
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,610
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,205
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 751
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,346
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 201,203
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 201,203
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 203,473
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 154,209
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,035
D. Usług (účtová grupa 51) 9,116
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,377
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,468
4. Koszty społeczne (527, 528) 687
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 386
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,159
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,159
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,036
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,270
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,843
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 171
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,440
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,400
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015