Utwórz fakturę

EMIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.03.2016
Basic information
Nazwa firmy EMIS
PIN 35708816
TIN 2020265016
Numer VAT SK2020265016
Data utworzenia 04 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMIS
Ulica Jána Hollého 8479/5
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 275 184 €
Zysk 716 414 €
Kapitał 3 579 820 €
Kapitał własny 3 028 370 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421907325920, +421911856290, +421911856291, +421911794159, +421910794193, +421948249773, +421903794159, +421905103242
Date of updating data: 11.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,955,973
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 134,142
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,913
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,913
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 128,229
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,229
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,816,914
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,878
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,878
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,954,979
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,721,796
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,721,796
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,553
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 125,630
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,860,057
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,886
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,858,171
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,917
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,955,973
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,594,783
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 53,112
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 53,112
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,311
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,819,946
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,819,946
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716,414
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,571
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,524
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,524
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 218,089
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,654
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,654
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 73,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,112
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,449
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,174
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,958
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,958
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 134,619
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 134,619
Date of updating data: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,273,673
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,275,184
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 40,446
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,233,227
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 555
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 956
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 362,943
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 29,455
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,911
D. Usług (účtová grupa 51) 88,212
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 174,632
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 125,879
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,307
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,446
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 675
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,778
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,778
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,280
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 912,241
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,125,095
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,635
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,635
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9,635
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 147
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 145
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 9,488
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 921,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 205,315
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 205,315
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 716,414
Date of updating data: 11.03.2016
Date of updating data: 11.03.2016