Utwórz fakturę

M.P.V. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy M.P.V.
PIN 35709006
TIN 2020203273
Numer VAT SK2020203273
Data utworzenia 10 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M.P.V.
Brezová 367
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 009 843 €
Zysk 61 361 €
Kapitał 464 854 €
Kapitał własny 72 244 €
Dane kontaktowe
E-mail info@mpvsro.sk
Telefon(y) 0335341008, 0903455648, 0245649795, 0245922133, 0903218798
Telefon(y) kom. 0903218798, 0903455648
Nr(y) faksu 0245649796
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 531,853
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 194,020
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 194,020
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,110
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 132,877
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 335,309
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,249
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11,249
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 94,600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 78,160
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,160
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,197
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,243
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 900
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 228,560
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 74,839
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 153,721
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,524
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,524
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 531,853
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,614
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,774
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,774
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 206,679
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,354
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,354
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -94,554
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,418
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -126,972
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,361
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,239
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 300
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 342,057
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 77,095
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,095
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 230,455
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,868
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,759
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,413
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,772
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,772
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,110
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 997,223
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,009,843
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,476
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 992,747
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,209
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,411
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 938,913
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 710,304
D. Usług (účtová grupa 51) 103,739
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 98,122
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 66,824
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 24,458
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,840
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,930
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,430
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,430
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,310
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,078
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,930
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 183,180
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,742
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 829
2. Pozostałe koszty (562A) 829
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 913
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,724
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,206
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,845
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,845
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 61,361
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016