Utwórz fakturę

SALVO FILM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SALVO FILM
PIN 35709081
TIN 2020241069
Numer VAT SK2020241069
Data utworzenia 11 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SALVO FILM
Uršulínska 9
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 812 €
Zysk -245 €
Kapitał 22 717 €
Kapitał własny 1 103 €
Dane kontaktowe
E-mail salvofilm@salvofilm.sk
Telefon(y) 0254434812
Nr(y) faksu 0254434812
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,650
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,353
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,138
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,004
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,004
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 77
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,215
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 20,933
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,282
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 297
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 297
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,650
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 858
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,093
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 400
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 400
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -55,029
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 102,656
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -157,685
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -245
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,792
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,050
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,530
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,530
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 971
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,070
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,479
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 178
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,312
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,812
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,628
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 684
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,793
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 958
D. Usług (účtová grupa 51) 4,190
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 534
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,090
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,019
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -836
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 304
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 304
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 715
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -245
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015