Utwórz fakturę

BOLT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOLT
PIN 35709391
TIN 2020980379
Numer VAT SK2020980379
Data utworzenia 10 February 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOLT
J. Kréna 1
91501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 174 947 €
Zysk -97 644 €
Kapitał 1 250 693 €
Kapitał własny -73 545 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0327715858, 0327406915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,232,638
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,184,981
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,184,981
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 296,846
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,371
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 792,931
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 55,833
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 46,481
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,276
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 57
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,219
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,258
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,877
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,785
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,365
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 16
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,947
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,428
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,519
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,176
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,176
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,638
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,189
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,940
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,940
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 331
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -405,816
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -405,816
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,644
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,403,208
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 587
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 587
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,977
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 265,821
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,172
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,649
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 856,573
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,463
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,520
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,600
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,067
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,067
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 266,577
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 619
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 619
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 174,947
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 174,947
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 17,308
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 157,639
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,302
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,342
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,336
D. Usług (účtová grupa 51) 129,603
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,856
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,957
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,735
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,164
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,734
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,656
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,656
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,775
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -85,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,666
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 68
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 66
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,397
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,077
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 11,077
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 320
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,329
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -96,684
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -97,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015